Uppdaterad 20181006 , kl 07:15

Skolinspektionen har varit på besök och gjort en riktad tillsyn.  Vi har nu möjlighet att faktagranska innehållet och lämna synpunkter före den 11 oktober. Efter det fattar Skolinspektionen beslut.

GP har ställt frågor till oss om innehållet men då materialet ännu inte är faktagranskat väljer vi att först gå igenom protokollet och sedan ge våra synpunkter direkt till Skolinspektionen.

Vi arbetar  förstås internt med att förbättra det som vi själva ser som brister i det som framkommer i protokollet, men det arbetet vill vi inte ha beskrivet i media.


Vi anser det mycket märkligt att Barn- och ungdomspsykiatrin slår larm till GP! Borde de då inte kontakta oss först?  De framhåller att det finns motvilja/rädsla för att söka vård och att det är skambelagt inom Hällebergsförsamlingen. Det framstår för oss som märkliga påståenden som är svåra att belägga, gränsar både till sekretessbrott och förtal om Barn- och ungdomspsykiatrin lämnar uppgifter till GP men inte till oss.

Vi kan inte kommentera elevers hälsa i pressen, däremot är vår bild att vi har ett väl fungerande elevhälsoarbete. Det finns idag en allmän ohälsa i vårt samhälle som vi alla behöver ta på stort allvar och vi hoppas att varje förälder söker vård där det finns behov. Det är ingen skam i detta.

Vi är en konfessionell skola på kristen grund. Var och en som väljer skolan vet att skolan har den grunden. Vi har svårt att se att undervisningen skulle vara tydligt präglad av församlingen då hälften av lärarna inte är med i församlingen. Vi skiljer också på inslag under undervisningstid och under utbildningstid, helt i linje med skollagen.

För mer info gå till www.halleberg.se/wp/gp


Hällebergsskolan är en kristen fristående grundskola i Ljungskile. Huvudman för skolan är Hällebergsförsamlingen som ansvarar för bl.a. att fördela resurser, organisera verksamheten, följa upp resultat, arbetsmiljö och elevhälsa, mm, samt att utveckla verksamheten enligt skollagens krav.

Skolan har en väl fungerande verksamhet med nöjda elever och goda resultat. Skolinspektionen har utfört regelbundna kontroller på skolan och dess verksamhet.

Vi vill betona att skolan och kyrkan med dess verksamheter är åtskilda. 


 

Vi känner en djup smärta för varje människa som upplever ohälsa. Det kan vara frestande att försöka vifta bort alla anklagelser med att vissa är uppenbart felaktiga eller överdrivna men vi vill inte ha den attityden till det som uttryckts. Vi har dock små möjligheter att bemöta delar av rapporteringen, då vi har tystnadsplikt i de fall det handlar om enskilda människors berättelser.

Vi vill gärna möta de människor det gäller, för att bättre förstå deras erfarenheter och få möjlighet att be om förlåtelse i de fall vi gjort fel som skola och församling. Vi vill också ta del av flera f.d. elevers och föräldrars berättelser, positivt och negativt. Dels för att få en allsidighet, dels för att få till stånd en dialog med människor som har negativa erfarenheter.

Det finns helt andra berättelser, som har rätt att komma till tals. Vi kan t.ex. konstatera att flera tidigare elever, som gick på skolan under den period GP:s exempel rör, idag själva har valt Hällebergsskolan för sina barn. Det går dåligt ihop med den bild av skolan som målas upp i reportaget. Under veckan har många f.d. elever och föräldrar hört av sig och uttryckt sin tacksamhet för vad skolan betytt och betyder för dem. Vi önskar få en rättvis bedömning av det som nu förs fram i media.

Sven har beslutat säga upp sig som rektor, för att ge en efterträdare möjlighet att arbeta utan att tyngas av anklagelser. Som styrelse respekterar vi naturligtvis Svens beslut att säga upp sig, men vi vill understryka att det finns ett obrutet förtroende, både från huvudmannen och skolans personal. Enkäter i samband med förra årets besök av skolinspektionen visar också på ett stort förtroende för skolledningen.

För mer information kontakta Hällebergsförsamlingens ordförande Robert Åberg, tele 0793-100474