Värdegrund

 

Vårt värdegrundsarbete bygger på Bibelns syn att Gud har skapat varje människa, att det finns en mening med varje människas liv och att varje människa därigenom har ett absolut värde. Detta värde kan inte poängsättas eller meritvärderas utan är absolut och oändligt. Vi vill att våra elever skall förstå hur värdefulla de är och ta åt sig detta värde, inte därför att det känns skönt att tro det, utan därför att det är sant.

I konsekvens med detta vill vi att eleven skall förstå att kamraten också har ett värde som inte är beroende av dennes prestationsförmåga, utan beror på att hon är skapad av Gud till en personlig, unik och underbar människa.

Med rötterna i den Bibliska människosynen arbetar vi med värdegrundsfrågorna med fokus på de värden som läroplanen fastslår att skolan ska förmedla.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. …

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr 11 2017, s. 7)

För oss är det viktigt med en god vuxennärvaro. Trygga och goda relationer mellan vuxna och barn har hög prioritet. Varje elev har en mentor som de samtalar med några gånger varje termin. Vår hållning är att varje elev har särskilda behov, och det är en utmaning för skolan att möta dessa behov. På skolan arbetar vi målmedvetet för en god social miljö, fri från ett rått språkbruk och andra kränkningar. Stor vikt läggs vid förmågan att hantera relationer och att lösa konflikter.