Om Uppdrag Gransknings reportageserie “Skola för Guds Skull”

Hällebergsskolan är en av de skolor som omnämns i reportageserien Skola för Guds Skull om kristna friskolor av SVT:s Uppdrag Granskning. I ett av inslagen hänvisas till Göteborgs-Postens artikelserie “Guds utvalda skola” som publicerades 2018 och Skolinspektionens uppföljande tillsyn. Även en tidigare elev som gått på Hällebergsskolan intervjuas i programmet.

Hällebergsskolan har sedan starten för 30 år sedan haft ambitionen att vara en bra skola för våra elever. Många gånger har vi lyckats med detta men naturligtvis inte alltid. Genom åren har verksamheten kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Ofta på initiativ av skolans ledning och personalgrupp men även från myndigheter, eleverna själva och elevernas vårdnadshavare.

Göteborgs-Postens artikelserie gav en bild som i stort sett var ensidigt negativ. Med anledning av artikelserien och de anklagelser som riktades mot oss gjorde vi själva en anmälan till Skolinspektionen som då gjorde en omfattande riktad tillsyn av verksamheten.

Som resultat av denna granskning kom Skolinspektionen med krav på åtgärder. Slutsatsen i det uppföljande tillsynsbeslutet (Dnr: 41-2018:7818) var dock på samtliga punkter följande: “Skolinspektionen bedömer att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avhjälpa påtalade brister. Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen av Hällebergsförsamlingens verksamhet vid Hällebergsskolan”.

Det är sant att

  1. Det finns elever som gått på vår skola och inte känt sig accepterade.
  2. Det finns elever som gått på vår skola och inte mått bra.
  3. Det har funnits mer eller mindre uttalade normer hur en kristen bör leva, värderingar som ibland förts över till eleverna. För en del elever kan detta till exempel ha resulterat i en rädsla för att hamna i helvetet.

Men det är också sant att

  1. För de allra flesta elever har vår skola varit en trygg och harmonisk plats som präglats av goda relationer, engagerade vuxna och en god studiemiljö.
  2. Tonårstiden är en känslig tid där många är osäkra på sin roll och rädda att hamna utanför gruppen. Det gäller både i samhället och på vår skola. Därför är vi tacksamma för det stöd som samhället kan ge genom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin.

Efter 2018 har vi fortsatt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Bland annat har en ny rektor och en skolchef som inte tillhör huvudmannen Hällebergsförsamlingen rekryterats och elevhälsan har förstärkts.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla Sveriges grundskolor. Bland annat kontrolleras att undervisningen är saklig, allsidig och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är fri från konfessionella inslag samt bedrivs i enlighet med läroplanens värdegrund. Senaste tillsynen av Hällebergsskolan och flera andra konfessionella skolor gjordes under februari 2022. Inspektionen genomfördes med bland annat intervjuer av lärare, elever och skolledning. Slutsatsen blev fortsatt att “verksamheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som tillsynen har omfattat”, se Skolinspektionens tillsynsbeslut (Dnr 2022:906).

Vad vi kan bedöma är elever, personal och vårdnadshavare generellt sett mycket nöjda med vår verksamhet. Detta framgår exempelvis i den senast publicerade skolenkäten som Skolinspektionen årligen genomför i samtliga skolor i landet där elever i åk 5 och 8, pedagogisk personal samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola besvarar frågor om bland annat trygghet, studiero, stöd och stimulans.

Vi är ledsna och vill be om förlåtelse för sådant som blivit fel eller orsakat skada. De som farit illa hoppas vi ska känna vårt stöd och att vi inte vill stå för något som varit destruktivt och nedbrytande.

Finns det med anledning av reportageserien ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Läs även Kristna friskolerådets och andra skolors respons på reportageserien.